Algemene voorwaarden

JouwJournal.nl is een handelsnaam van Nouk-san.
KvK nummer: 52800875
E-mail: [email protected]

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 JouwJournal: Nouk-san, ingeschreven bij de KvK onder het nummer 52800785, de gebruiker van deze voorwaarden. JouwJournal.nl is een handelsnaam van Nouk-san en zal hierna JouwJournal worden genoemd.

1.2 Klant: Ondernemer of Consument die deze algemene voorwaarden aanvaardt en de wederpartij is van JouwJournal.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen JouwJournal en Klant.

1.4 Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven van JouwJournal.

1.5 Dienst: de diensten die door JouwJournal geleverd worden, zoals de Journal Academie, de masterclass Journal bijhouden en het lidmaatschap.

1.6 Product: een fysiek product dat moet worden verzonden aan of afgehaald door Klant.

1.7 Ontbindingsrecht: recht van Klant om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand.

1.8 Bedenktijd: termijn waarbinnen Klant gebruik kan maken van het ontbindingsrecht.

1.8 Schriftelijk: zowel papieren als elektronische communicatie (e-mail), in het laatste geval mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

1.10 Website: www.jouwjournal.nl

Artikel 2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen JouwJournal en Klant.

2.2 Als een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling danwel nietig is of vernietigd wordt, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Partijen zullen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in lijn ligt met het doel van de vernietigde of nietige bepaling.

Artikel 3. Aanbod

3.1 JouwJournal doet een Aanbod via de Website.

3.2 JouwJournal mag op elk moment het Aanbod, de inhoud daarvan of de prijsstelling daarvan wijzigen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat Klant aanvaardt, is het geldende Aanbod. 

3.3 Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van duidelijke fouten in dit aanbod, zoals een onredelijk en onrealistisch hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

3.4 Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden JouwJournal niet.

3.5 Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.6 Afbeeldingen bij Producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. JouwJournal kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de Producten.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Klant kan het Aanbod aanvaarden door deze op de Website te bestellen en te betalen, althans voor Producten een aanbetaling te doen van tenminste 50% van het overeengekomen bedrag.

4.3 Indien de Klant het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaardt, bevestigt JouwJournal onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door JouwJournal is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.

4.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft JouwJournal passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal JouwJournal daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.5 In uitzondering op het overige in dit artikel gestelde, komt de Overeenkomst tussen partijen slechts tot stand nadat JouwJournal, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of Klant aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een Overeenkomst aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft JouwJournal het recht de Overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.6 JouwJournal zal bij het Product of Dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

a. het bezoekadres van de vestiging van JouwJournal waar de Klant met klachten terecht kan; 

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

d. de in artikel 3 lid 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij JouwJournal deze gegevens al aan de Klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

4.7 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

4.8 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5. Ontbinding en Herroepingsrecht

5.1 Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een Dienst gaat Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Klant ziet gelijktijdig met de aanvaarding van het Aanbod af van diens recht op ontbinding.

5.2 Enkel in het geval een Dienst niet direct, maar in delen of op termijn, uitgevoerd wordt, heeft Klant gedurende 14 dagen vanaf het moment van het sluiten van de Overeenkomst, het recht van ontbinding. Ontbinding moet altijd Schriftelijk aan JouwJournal worden medegedeeld.

5.3 Ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk, wanneer Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

5.4 Wanneer de Dienst al gedeeltelijk is nagekomen zal JouwJournal binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van de ontbinding, pro rata het bedrag vergoeden dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door JouwJournal tot aan het moment van ontbinding is nagekomen.

5.5 Bij de aankoop van Producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan JouwJournal bekendgemaakte vertegenwoordiger.

5.6 Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan JouwJournal retourneren, conform de door JouwJournal verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.7 Wanneer de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht voor Producten is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het Product kenbaar te maken aan JouwJournal. Het kenbaar maken dient de Klant te doen middels het sturen van een e-mail. Nadat de Klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Klant het Product binnen 14 dagen retour te sturen. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.8 Indien de Klant na afloop van de in lid 2, 5 en 7 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het Product niet aan JouwJournal heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5.9 Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht voor Producten, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.10 Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal JouwJournal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het Product reeds terug ontvangen is door JouwJournal of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

5.11 JouwJournal kan het herroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor Producten zoals omschreven in lid 10. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien JouwJournal dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

5.12 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten: 

a. die door JouwJournal tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

d. die snel kunnen bederven of verouderen; 

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 

f. voor losse kranten en tijdschriften; 

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken; 

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

5.13 Wanneer Klant gebruik maakt van het ontbindingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

5.14 Indien Klant Producten en/of Dienst als ondernemer of namens een bedrijf afneemt, vervalt het recht op ontbinding en/of herroeping.

Artikel 6. JouwJournal account

6.1 Om toegang te krijgen tot online Diensten, waaronder online cursussen, dient Klant bij JouwJournal een account aan te maken. Dit is ook mogelijk bij aanschaf van Producten, maar hierbij is het niet verplicht.

6.2 Klant zal er te allen tijde voor zorgen dat de informatie in het account actueel en up-to-date is en er een veilig en uniek wachtwoord wordt gebruikt.

6.3 Toegang tot het account is persoonlijk. Toegang tot het account van Klant, accountgegevens of inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden.

6.4 Bij een vermoeden van het delen van accountgegevens of toegang tot het account met derden, wordt de toegang tot het account voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat JouwJournal aan Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

6.5 Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van het account dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor JouwJournal of derden.

6.6 Als Klant in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan JouwJournal, dan is JouwJournal gerechtigd de toegang tot het account en online cursussen te ontzeggen, zonder dat JouwJournal enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 7. Online cursussen

7.1 Hierna wordt gesproken over online cursussen, worden alle daarmee vergelijkbare producten bedoeld, zoals online en digitale cursussen, masterclasses, workshops en webinars, die via de website van JouwJournal worden geleverd.

7.2 Toegang tot online cursussen is persoonlijk. Toegang tot de online cursussen of de inhoud van de cursussen mogen niet gedeeld worden met derden.

7.3 Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online cursus met derden, wordt de toegang de online cursus voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat JouwJournal aan Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

7.4 Online cursussen zijn ontworpen naar aanleiding van de kennis en ervaring van JouwJournal. Met de online cursussen wil JouwJournal Klant informeren, tips en trucs geven op het onderwerp van de online cursus.

7.5 De online cursussen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden uitgevoerd via de Website.

7.6 Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online cursussen.

7.7 Na het einde van de gestelde termijn van een online cursus, wordt de toegang van de Klant tot de online leeromgeving ontzegd tenzij deze ervoor kiest om toegang te behouden voor een vastgesteld maandbedrag, oftewel een abonnement. De Klant behoudt dan toegang tot de online cursus zolang het abonnement loopt en JouwJournal de cursus online heeft staan. Indien JouwJournal ervoor kiest de cursus te beëindigen, zal JouwJournal de Klant hiervan tijdig op de hoogte stellen. Abonnementen zijn uitsluitend op te zeggen in het klantenaccount. Opzeggen moet uiterlijk de dag voor de overeengekomen looptijd.

7.8 JouwJournal biedt geen garantie op enige voortgang of verbetering van kennis en/of kunde van Klant, noch biedt JouwJournal enige garantie op resultaat. Resultaten zijn mede afhankelijk van de inspanningen die Klant investeert.

7.9 Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online cursussen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor JouwJournal of derden.

7.10 JouwJournal behoudt zich het recht de online cursus te wijzigen en aan te vullen. Wijzigingen geven geen recht op schadevergoeding restitutie van het reeds betaalde.

7.11 JouwJournal mag de website en cursus (tijdelijk) buiten gebruik stellen of de toegang tot de cursus tijdelijk beperken wanneer dit noodzakelijk of onoverkomelijk is, bijvoorbeeld wegens onderhoud. Hierdoor ontstaat geen recht op schadevergoeding of restitutie van reeds betaalde.

Artikel 8. Journalgesprekken

8.1 Via de Website kunnen één op één journalgesprekken en andere advies- of consultancysessies worden afgerekend.

8.2 JouwJournal en Klant komen gezamenlijk een datum voor deze sessie overeen.

8.3 Alle sessies vinden plaats via Zoom.

8.4 De overeenkomst met betrekking tot een sessie kan na 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst enkel nog geannuleerd worden tegen 50% annuleringskosten. Wanneer de sessie drie dagen, of minder, voorafgaand aan de overeengekomen datum wordt geannuleerd, wordt 75% van de overeengekomen vergoeding als annuleringskosten gerekend. Eventueel te veel betaald door Klant, zal door JouwJournal binnen 14 dagen na Schriftelijke annulering worden teruggestort op het bij haar bekende rekeningnummer van Klant.

Artikel 9. Lidmaatschappen en Abonnementen

9.1 Waar in dit artikel wordt gesproken over een Abonnement, wordt mede een Lidmaatschap bedoeld.

9.2 Abonnementen worden door Klant op elke willekeurige datum aangegaan via de Website, voor tenminste de duur van een maand. 

9.3 In het geval van een maandabonnement, begint de looptijd op de dag waarop het eerste abonnementsgeld per iDEAL is voldaan. Maandelijks wordt daarna op dezelfde dag van de maand voor de nieuwe maand het abonnementsgeld voor de komende maand geïncasseerd. Dit wordt mede de incassoperiode genoemd.

9.4 Tenzij anders overeengekomen wordt het Abonnement aangegaan voor onbepaalde tijd en is maandelijks opzegbaar. 

9.5 Een jaarabonnement wordt aangegaan voor de duur van twaalf maanden en is jaarlijks opzegbaar.

9.6 Opzegging kan enkel in het account van Klant. Opzeggen mag op elk moment en geldt per eerstvolgende incassotermijn, wanneer de opzegging tenminste één kalenderdag voor ingang van de nieuwe incassotermijn heeft plaatsgevonden. Bij opzegging binnen deze ene dag tot de volgende incasso of nadat er al een incassopoging is geweest, geldt deze opzegging voor de volgende maand. Na opzegging blijft Klant toegang houden tot de inhoud van het abonnement, tot het einde van de incassoperiode, waarin Klant het abonnement heeft beëindigd.

9.7 Een abonnement geeft enkel toegang tot de inhoud van het abonnement voor de maanden waarin Klant voor het abonnement betaald heeft. Na het einde van het abonnement, heeft Klant geen toegang meer tot enige inhoud van het abonnement.

9.8 Klant dient het abonnement eerst per iDEAL en vervolgens per automatische incasso vooruit te betalen.

9.9 Bij een mislukte incasso of wanneer Klant een melding onterechte incasso doet, zijn de kosten hiervan voor rekening van Klant. Bovendien mag JouwJournal de toegang tot de inhoud van het abonnement opschorten tot Klant het abonnementsgeld heeft betaald.

9.10 Een abonnement beëindigen door een incasso te storneren is niet mogelijk. Klant is heeft dan alsnog een betalingsverplichting en zijn de extra kosten die hier achter weg komen voor de Klant.

9.11 JouwJournal mag het abonnement op elk moment, zonder opgaaf van reden, beëindigen. Eventueel betaalde bedragen die in de desbetreffende maand nog niet verbruikt zijn, worden binnen 30 dagen na beëndiging door JouwJournal teruggestort op het rekeningnummer waarvan het bedrag eerder werd geïncasseerd.

Artikel 10. Community

10.1 Bij de Diensten van JouwJournal behoort een online community. Deze staat op de Website en is betreedbaar met het account waarop Klant de desbetreffende Dienst mee heeft afgerekend.

10.2 Klant heeft toegang tot de community zolang hij gebruik maakt van de desbetreffende Dienst. Zodra de termijn van de Dienst is verstreken of de Klant het bijbehorende abonnement heeft beëindigd, wordt toegang tot de community tevens opgeheven.

10.3 Als lid van de community dient Klant zich aan de regels te houden. Deze zijn als volgt:

a. Negativiteit, discriminatie en pesten is niet toegestaan. Gezonde discussies en opbouwende feedback zijn uiteraard welkom;

b. Een community is zowel om te geven als te nemen. Voeg zelf ook waarde toe aan de groep in plaats van alleen maar de ontvangende partij te zijn;

c. Zelfpromotie en linkjes naar je eigen website, account, event of groep zijn niet toegestaan. Ook niet via DM naar andere leden;

d. Respecteer de privacy van anderen. Wat in de groep wordt gedeeld, blijft in de groep. Zowel content van JouwJournal als van leden. Dit geldt ook voor beeldmateriaal. Het is niet toegestaan om dit zonder toestemming te delen.

Indien dit niet gebeurd, heeft JouwJournal het recht om de toegang tot de community (tijdelijk) te schorten.

10.4 Om Klant op de hoogte te houden van de activiteiten in de community, worden er automatisch notificaties per e-mail verstuurd. Hiervoor kan Klant zich altijd afmelden via zijn account indien gewenst. Dit gaat per onderdeel, dus Klant kan zelf bepalen welke e-mails hij wel of niet ontvangt.

Artikel 11. Conformiteit en Garantie

11.1 JouwJournal staat ervoor in dat de Producten en/of Diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat JouwJournal er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

11.2 Een door JouwJournal, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst tegenover JouwJournal kan doen gelden.

11.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde Producten dienen binnen 14 dagen na levering aan JouwJournal Schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

11.4 De garantietermijn van JouwJournal komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van Producten. JouwJournal is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door Klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Producten.

11.5 De garantie geldt niet indien: 

a.  De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 

b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; 

c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 12. Levering en Uitvoering

12.1 JouwJournal zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten.

12.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan JouwJournal kenbaar heeft gemaakt.

12.3 Met in achtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal JouwJournal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de Klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

12.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

12.5 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal JouwJournal het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

12.6 Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal JouwJournal zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend Product wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Klant. JouwJournal zal proberen van tevoren te informeren naar welk vervangend Product de Klant wil ontvangen, tenzij er een vergelijkbaar Product beschikbaar is.

12.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij JouwJournal tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan JouwJournal bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13. Betaling en Vergoeding

13.1 Wanneer tussen JouwJournal en Klant geen vergoeding is overeengekomen, is de door JouwJournal gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent JouwJournal een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

13.2 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is JouwJournal gerechtigd de vergoeding hierop aan te passen en te verhogen.

13.3 Als aannemelijk is dat JouwJournal hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, mag JouwJournal dit doorberekenen aan Klant.

13.4 Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

13.5 Alle Diensten waarvoor de Klant zich via de Website inschrijft of aanschaft, dienen direct en via de Website te worden afgerekend, tenzij anders overeengekomen.

13.7 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 kalenderdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5 lid 5. JouwJournal mag hierbij een aanbetaling van 50% eisen alvorens Producten te leveren.

13.8 Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan JouwJournal te melden.

13.9 In geval van wanbetaling van de Klant heeft JouwJournal behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

13.6 Voor Diensten of Producten die niet via de Website zijn gekocht, zal JouwJournal voor het overeengekomen bedrag een (digitale) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 14. Intellectuele Eigendom

14.1 JouwJournal is rechthebbende van alle door JouwJournal vervaardigde werken van intellectuele eigendom waaronder maar niet uitsluitend de werken die door JouwJournal aangeleverd worden, getoond of toegezonden worden of anderszins geleverd worden, of die via de Website te zien zijn. Klant mag daarom deze werken niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JouwJournal.

14.2 Voor zover JouwJournal niet de rechthebbende is van de werken, heeft JouwJournal hiervoor een geldige licentie of toestemming van de desbetreffende auteur. Deze werken mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.

14.3 Klant dient de persoonlijkheidsrechten van de rechthebbende, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, te respecteren.

14.4 Alle video’s, e-mails, downloads, werkboeken en/of andere materialen zijn persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden, noch op een andere wijze openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het publiceren of delen op internet van een deel of het geheel van deze materialen. Klant is bovendien, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Klant de licentie niet overdragen. Indien het vermoeden bestaat dat hier sprake van is, zal de toegang tot de Dienst geblokkeerd worden en is JouwJournal gerechtigd haar schade te verhalen op de Klant. Uiteraard mag Klant voor strikt persoonlijk gebruik de werken downloaden, opslaan en/of printen.

14.5 Klant mag geen concurrerende Dienst of Product aanbieden of op de markt brengen, wanneer jij als Klant van JouwJournal een Dienst of Product hebt afgenomen waarmee je wilt concurreren, gaat concurreren of nu al concurreert. Wanneer de Klant toch een concurrerende Dienst of Product aanbiedt, mag JouwJournal, naast het recht op een schadevergoeding, een boete in rekening brengen van €5000 en €100 voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, met een maximum van €150.000.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 JouwJournal kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

15.2 De aansprakelijkheid van JouwJournal is beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die JouwJournal voor de Diensten heeft ontvangen.

15.3 JouwJournal is niet aansprakelijk voor enige informatie die verstrekt is door derden of voor schade als gevolg van die informatie.

15.4 JouwJournal is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de JouwJournal is uitgegaan van, door of vanwege door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.

15.5 JouwJournal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Klant.

15.6 JouwJournal is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van Klant die de overeenkomst is aangegaan in uitoefening van diens eigen beroep of bedrijf, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door JouwJournal of het al dan niet toepassen van de door JouwJournal beschikbaar gestelde informatie.

15.7 JouwJournal is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst, als gevolg van overmacht aan de zijde van JouwJournal. Onder overmacht wordt mede verstaan natuurrampen, epidemieën en pandemieën, stagnatie in de levering door leveranciers, beperkende maatregelen en aanwijzingen van de overheid, ziekte en andere omstandigheden die buiten de macht van JouwJournal liggen. In het geval van overmacht is JouwJournal gerechtigd de overeenkomst met maximaal een termijn van drie maanden op te schorten of te ontbinden. Na deze termijn is ook voor Klant toegestaan de overeenkomst kosteloos te ontbinden, waarbij reeds betaalde bedragen door JouwJournal niet gerestitueerd hoeven te worden en er geen ongedaanmakingsverbintenis of verbintenis tot het betalen van schadevergoeding ontstaat.

15.8 JouwJournal heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, om schade ongedaan te maken.

15.9 JouwJournal kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor korte periodes niet beschikbaar zijn. Klant heeft geen recht op vergoeding bij downtime van de Website of online Diensten, wanneer deze downtime binnen redelijke proporties blijft. In het geval er sprake is van downtime van online Diensten, zal JouwJournal alles in het werk stellen, maar niet garanderen, dat online Diensten binnen 48 uur weer bereikbaar zijn.

15.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van JouwJournal of de door haar ingehuurde derden.

Artikel 16. Klachten en Geschillen

16.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij JouwJournal, nadat Klant de gebreken heeft geconstateerd.

16.2 Klachten over een Journalgesprekken (artikel 8) dienen direct, tenminste op de dag zelf, gemeld te worden, zodat JouwJournal waar mogelijk de werkzaamheden kan aanpassen.

16.3 Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

16.4 Ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij JouwJournal zich zal inzetten de best mogelijke oplossing te bereiken. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal JouwJournal hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen een oplossing verwacht mag worden.

16.5 Klant heeft tevens het recht om, indien een klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld door JouwJournal, klachten in te dienen over online aankopen, bij de Geschillencommissie Algemeen of door gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

16.6 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door JouwJournal, zal JouwJournal naar haar keuze of de geleverde Producten kosteloos vervangen of repareren. In het geval van Diensten zal JouwJournal haar best doen om de Klant tegemoet te komen met een passende oplossing.

Artikel 17. Overige

17.1 Op overeenkomsten tussen JouwJournal en Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien Klant woonachtig is in het buitenland.

17.2 Geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen JouwJournal en Klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leeuwarden.

17.3 JouwJournal gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring. De privacyverklaring is te allen tijde te vinden op de Website.

17.4 JouwJournal behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk medegedeeld.

17.5 Als Klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan Klant tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.